APCI

Filmproducenten Nederland heeft samen met andere producenten in de creatieve industrie de Alliantie van Producenten in de Creatieve Industrie (APCI) opgericht.

De producenten in de creatieve industrie hebben zich verenigd om zo hun stem te kunnen laten horen in de beleidsvorming voor creatieve industrie. De Alliantie wil het gezamenlijk belang van Nederlandse producenten in de creatieve industrie behartigen en de (internationale) concurrentiepositie versterken, met name door het investeringsklimaat te verbeteren.

Het kabinet heeft aangekondigd de creatieve industrie te willen stimuleren en heeft de sector tot topsector benoemd: er liggen kansen op verdere groei en dit kan de economische positie van Nederland mede versterken[1]. Het kabinet wil, samen met bedrijven en de wetenschap, gericht in de sector investeren. Verschillende ministeries (EL&I, OCW, Financiën) buigen zich op dit moment over het instrumentarium om de creatieve industrie te stimuleren en faciliteren.

De producenten, verenigd in de APCI, zijn verheugd over de aandacht van het kabinet voor de mogelijkheden van de creatieve industrie en werken graag mee aan de ontwikkeling van effectief beleid. Op dit moment zijn perspectieven voor de creatieve industrie veelbelovend, maar zijn er ook bedreigingen. Talent, producties en investeringen verdwijnen naar het buitenland, omdat daar gunstige(r) financiële mogelijkheden zijn. Nederland verliest zo essentiële kennis én bedrijvigheid.

 De APCI pleit voor eenvoudige instrumenten om dat tij te keren. Zij stelt haar expertise en kennis van de sector graag beschikbaar om het beleid tot een succes te maken. Om de creatieve industrie in Nederland een effectieve impuls te geven doen zij daarom de volgende suggesties. Voor alle maatregelen geldt dat zij transparant en eenvoudig moeten zijn en investeringen moeten stimuleren.

 1.           Betrek de sector in een vroeg stadium

Een belangrijke factor in het succes van overheidsbeleid is de aansluiting bij de praktijk, in dit geval de producenten - zij moeten er immers gebruik van maken. Om te voorkomen dat beleid en instrumenten worden ontwikkeld die niet aansluiten bij de werkwijze in de sector is het belangrijk de producenten in een vroeg stadium te betrekken. Dat kan door:

 • productionele expertise op te nemen in de Dutch Creative Industries Council
 • organiseer structurele inbreng van de expertise van de APCI in het Topteam Creatieve Industrie

2.            Stimuleer een goed investeringsklimaat

Investeringen zijn de ruggengraat van de creatieve industrie. In de verschillende disciplines spelen ze een belangrijke rol. Er zijn nu, in tegenstelling tot andere Europese landen, nauwelijks instrumenten om het investeringsklimaat te stimuleren en te verbeteren. Dat gaat ten koste van de creatieve productie: het risico dat investeringen niet rendabel zijn, weerhoudt kapitaalverstrekkers om voluit in de sector te investeren. In andere landen zijn faciliteiten om investeringen minder risicovol te maken; de creatieve productie verhuist dus (deels) naar het buitenland. Talent, kennis en kapitaal vertrekt steeds vaker over de grens. Dit vormt een reële bedreiging voor de ontwikkeling en groei van de creatieve industrie; Nederland staat dus op achterstand.

De APCI pleit dan ook voor een beleid dat de creatieve productie in Nederland stimuleert en het voor investeerders aantrekkelijk maakt om in de sector te investeren.

 • Creëer een economisch georiënteerd industriebeleid dat voor alle disciplines in de creatieve industrie toegankelijk is.

Te denken valt bijvoorbeeld aan een tax of cash rebate voor creatieve productie en een faciliteit voor overbruggingskapitaal. De APCI ondersteunt de voorstellen van het Nederlands Fonds voor de Film[2] op dit terrein wanneer zij voor de hele creatieve sector toegankelijk worden.

 • Doe dat naar internationaal voorbeeld: in buurlanden (België, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk) zijn succesvolle instrumenten ontwikkeld op dit terrein[3] die, niet alleen voor de creatieve industrie ter plaatse maar ook voor de lokale economie, voor indrukwekkende resultaten hebben gezorgd.
 • Draag bij aan marktverruiming en innovatie. Deze maatregelen zijn niet alleen een stimulans voor de creatieve industrie en positief voor de Nederlandse economie, maar ook voor innovatie. Uit de praktijk blijkt dat deze instrumenten ook buitenlandse projecten en samenwerkingspartners aantrekken.

 3.            Maak beter gebruik van bestaande instrumenten

Er bestaan veel instrumenten gericht op economische groei, maar deze sluiten niet altijd aan op de praktijk in de creatieve industrie. Door relatief kleine aanpassingen van deze regelingen kan het beleid veel effectiever worden ingezet voor creatieve productie. Instrumenten als het Innovatiefonds MKB+ en de Regeling Groeifaciliteit kunnen door eenvoudige ingrepen toegankelijker worden gemaakt voor creatieve producenten. De APCI denkt graag mee over mogelijke verbeteringen.

 • Maak bestaande regelingen beter toegankelijk voor de creatieve industrie. Controleer bestaande regelingen bij de verschillende loketten (zoals Agentschap NL, Innovatiefonds MKB+, culturele fondsen) op belemmeringen en hef deze waar mogelijk op.

De bovenstaande suggesties leiden samen tot een effectieve stimulans voor creatieve industrie, die meehelpt om de potentie in de sector waar te maken. Het financiële beslag voor de overheid is zeer bescheiden en creëert een duidelijk resultaat.

 

Hoe werkt de creatieve industrie?

Kenmerkend voor de creatieve industrie is dat in de verschillende disciplines (mode, film, tv-programma, muziek, ontwerp, games etc.) een vergelijkbaar productieproces en businessmodel wordt gehanteerd. Daarbij is kennis en talent altijd het startpunt, dat na intensieve ontwikkeling leidt tot productie, distributie en exploitatie van het creatieve product. Dat kan een modecollectie zijn, maar ook een film, een game, een album of een televisieprogramma. Het werk is reproduceerbaar, wat specifieke eisen stelt aan de verspreiding en het businessmodel.

Voor de productie van creatief werk zijn investeringen nodig. Producenten trekken financiering meestal op projectbasis aan; de investering wordt terugverdiend uit de exploitatie van het werk. De sector werkt met culturele content, maar met een economisch businessmodel. De belangrijkste maatregelen om de creatieve industrie te stimuleren liggen dan ook in economische instrumenten en het aantrekken van internationale (co-)producenten en kapitaal.

Vragen?

De APCI wil graag in overleg treden met overheden, financiers en beleidsmakers. Ze licht haar suggesties graag persoonlijk toe.

Neem daarvoor contact op met:

De APCI

De Alliantie verenigt producenten die risicodragend investeren in de ontwikkeling, productie en exploitatie van reproduceerbare creatieve werken. Dat zijn onder meer modehuizen, ontwerpstudio’s, gameontwikkelaars, televisie- en filmproducenten en de entertainmentindustrie. De Alliantie wil het gezamenlijk belang van Nederlandse producenten in de creatieve industrie behartigen en de mogelijkheden versterken, met name door het investeringsklimaat te verbeteren. De Alliantie doet dat door actief in gesprek te gaan met de politiek en beleidsmakers.

In de APCI zijn onder meer verenigd:

 • NVPI (de branchevereniging van de entertainmentindustrie)
 • Dutch Game Association
 • Filmproducenten Nederland  (FPN)
 • Vereniging Nederlandse Animatie Producenten (VNAP)
 • Documentaire Producenten Nederland (DPN)
 • Onafhankelijke Televisieproducenten Nederland (OTP)
 • Producenten in de vormgeving en mode, zoals Gijs Bakker (initatior Droog Design), Alexander van Slobbe (So, Orson en Bodil) en Maarten Baas (ontwerper)


[2]    Zie ook de suggesties op dit terrein in de position paper De creatieve industrie: film en av beleid, een aanvullende economische invalshoek van het Nederlands Fonds voor de Film, 2011.

[3]    De Belgische Taxshelter heeft in negen jaar geleid tot meer dan 300 miljoen aan private investeringen. De CIAV+regeling in Luxemburg genereert jaarlijks ruim 20 miljoen.